Egzaminy wewnętrzne

Egzamin wewnętrzny z teorii

Egzamin wewnętrzny z teorii przeprowadzany jest dopiero po zakończeniu części praktycznej kursu.

Do dyspozycji kursantów oddajemy stanowisko komputerowe wyposażone w oprogramowanie egzaminacyjne, na którym przeprowadzamy końcowe egzaminy.

Każdy egzamin przebiega zgodnie z zasadami PORD i trwa 25 minut. Składa się z 20 pytań podstawowych (odpowiedzi tak / nie) oraz 12 pytań specjalistycznych (odpowiedzi A / B / C ).

Do zaliczenia wymagane jest 68 z 74 punktów (92%). Margines błędu jest niewielki, dlatego warto poświęcić więcej czasu na przerobienie całej bazy.

Egzamin wewnętrzny praktyczny

Część praktyczna kończy się wewnętrznym egzaminem praktycznym. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest na końcu części praktycznej.

W trakcie egzaminu, instruktor będzie zachowywał się dokładnie tak, jak podczas egzaminu państwowego, z tą różnicą, że Twój egzamin, nie zostanie przerwany w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby błędów. Nieprawidłowości instruktor omówi z Tobą po zakończeniu egzaminu.

Każde dodatkowe podejście do egzaminu odbywa się w ramach jazd dodatkowych. W przypadku niezaliczenia egzaminu, instruktor wyjaśni Ci dokładnie popełnione błędy i wyznaczy dodatkowe godziny, które pozwolą uzupełnić braki.

W przypadku zaliczenia egzaminu, instruktor zawsze zaoferuje dodatkowe jazdy, jeżeli pojawiają się obszary, które powinieneś / powinnaś przećwiczyć. Celem dodatkowej praktyki jest Twój komfort i zwiększenie Twojego zaufania do własnych umiejętności.

Czy egzaminy wewnętrzne są obowiązkowe?

Mówiąc krótko tak. Od jakiegoś czasu spotykamy pojedyncze osoby przekonujące, że egzaminy nie są wymagane do ukończenia kursu. Ten mit jest nieprawdziwy.

Ośrodki szkolenia są prawnie zobowiązane do przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych. Mówi o tym Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o Kierujących Pojazdami (Rozdział 4 Artykuł 23 pkt. 2) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. Oba dokumenty udostępniamy poniżej.

Treść ustawy, rozdział 4 Artykuł 23 pkt. 2:

2. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania
motorowerem lub pojazdem silnikowym jest prowadzone zgodnie z programem
szkolenia i obejmuje:

1) część teoretyczną przeprowadzaną w formie wykładów i ćwiczeń […],
2) część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, zwaną dalej „nauką
jazdy” […],

3) naukę udzielania pierwszej pomocy […],
4) kontrolne sprawdzenie poziomu osiągniętej wiedzy i umiejętności, zwane
dalej „egzaminem wewnętrznym”.

Informacje na temat przebiegu egzaminu wewnętrznego precyzuje Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

§19. Egzamin wewnętrzny składa z się części:
1) teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej z użyciem testu komputerowego,
2) praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu […]

Oba dokumenty można pobrać w aktualnej wersji z Internetowego Systemu Aktów Prawnych, odpowiednio:

Skrót do konkretnych przepisów podajemy poniżej:

Czytaj dalej